משתמש
סיסמא
כלים חזקים אונליין
menuLayer1     תנאי שימוש       התנסות חינם  menuLayer2     תמיכה  menuLayer3     כלים  menuLayer4     חבילות  menuLayer5     אודות 
תנאי שימוש >> תנאי שימוש
מועדון לקוחות
קמפיין אינטרנט
ניהול פניות
ביצוע סקרים
מבצעי רישום
ניהול משימות
דיוור פרסומי
מיני אתרים
מעקב פרוייקטים
שעות עבודה
תמחור פרוייקטים
תיקי לקוחות
ניהול תלונות
מחולל דוחות
מחולל טפסים

תנאי שימוש

בהצטרפותך למקבלי השירותים באתר זה (להלן "המזמין") הנך מצהיר/ה בזאת שאתה/את מקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש בשירותים אלה כפי שמפורט להלן ומתחייב לשלם לסייברסרב את תמורת השירותים הללו, בהתאם לפרטי נספח הההזמנה, הכוללים את המחירים, דרך החישוב ותנאי התשלום :

1. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים המועברים באמצעותו או/ו לתוצאות שעשויות לנבוע לצד שלישי כל שהוא בגין תכנים אלה.
2. המשתמשים במנגנוני האתר מתחייבים להימנע מהפצת דואר זבל (spam) שמשמעותו כי  הנמענים למשלוח הדואר האלקטרוני לא הביעו הסכמתם לקבלתו, ולכל נמען הזכות לבקש להסירו מרשימת התפוצה
(unsubscribe)
3.המזמין מצהיר ומאשר כי הוא מודע ומכיר את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח - 2008 (להלן" "החוק") אשר כולל בין השאר איסור על שיגור דבר פרסומת בהודעה אלקטרונית ללא הסכמת הנמען, ומתחייב לפעול במשלוח הדואר האלקטרוני שישלח לנמענים באמצעות שירותי סייברסרב בהתאם ובכפוף להוראות החוק.
4.יודגש ויובהר כי החוק נכנס לתוקף מלא ומחייב מיום 1.12.08 והמזמין ער ומודע להוראותיו והכללים שנקבעו בו לרבות האחריות האישית של נושאי משרה במזמין, והיות הפרת הוראות החוק עוולה אזרחית ועבירה פלילית גם יחד על כל המשתמע מכך .
5. התכנים בדואר לא יחרגו מהוראות החוקים הרלוונטיים במדינת ישראל ובכלל זה הוצאת דיבה וגרימת נזק לצד שלישי כלשהו או לפגוע בזכויות קנייניות של מאן דהו.
6. אין להשתמש בדואר אלקטרוני הכולל קישורים לאתרים לא חוקיים , לאתרים הכוללים חומר פורנוגראפי או כאלה הפוגעים בזכויות ילדים כולל אתרים המוגדרים "למבוגרים בלבד".

7. המזמין מתחייב לשפות ולפצות את סייברסרב באורח מלא ומיידי על כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או הפסדים שיגרמו לסייברסרב (אם יגרמו) בגין הפרת הוראות החוק בדואר האלקטרוני שישלח לנמענים באמצעות שירותי סייברסרב.
מבלי לגרוע מהתוקף המלא ומכלליות התחייבות זו, המזמין מתחייב לשפות ולפצות את סייברסרב בנסיבות אלה, גם על כל ההוצאות הנלוות לרבות הוצאות הטיפול המשפטי בו תשתמש סייברסרב במקרה שינקטו נגדה הליכים בגין דואר אלקטרוני שישלח לנמענים כאמור.

8. הנהלת האתר עובדיו וכל הפועלים מטעמו לא ישאו באחריות כלשהיא לשיבושים או תקלות במשלוח הדואר האלקטרוני עקב נסיבות שאינן תלויות בהם כגון כוח עליון, אש , מלחמה, פעולות איבה או כל הקשור בספקי התקשורת ו/או האינטרנט.
9. אחריות הנהלת האתר לכל תקלה או עיכוב במשלוח הדואר האלקטרוני תהיה מוגבלת לסכום שאותו שילם הלקוח עבור משלוח הדואר האלקטרוני האמור.
10. מקום השיפוט יהיה בית המשפט השלום בקרית-ביאליק.
11. בכל מקרה של הפרת סעיף מהסעיפים הרשומים לעיל, הזכות בידי הנהלת האתר להפסיק את השרות לאלתר מבלי שתחול עליה החובה להחזרת סכום כלשהו ששולם עבור שירותים אלה.
12.אין באמור בתנאי שימוש אלה, כדי לגרוע מחובת המזמין לקיים במסגרת פעילותו במשלוח דואר אלקטרוני באמצעות שירותי סייברסרב כאמור, את כל הוראות הדין ו/או הוראות תקנון השימוש באתר סייברסרב (ו/או בכל אתר שתספק סייברסרב לצרכי משלוח הדואר האלקטרוני).
בניית אתרים CYBERSERVE כל הזכויות שמורות סייברסרב - אינטרנט ותקשורת בע''מ © 1997-2009